50 Vocabulary mỗi ngày (P4) - TOEIC PHẠM PHƯƠNG

0909959299

50 Vocabulary mỗi ngày (P4)

151.              Schedule: Xếp lịch, lịch trình
152.              Process: Quá trình, tiến hành
153.              Reception: Phòng tiếp tân
154.              Consult: Tham khảo ý kiến
155.              Reimburse: Hoàn trả
156.              Challenging: Thách thức
157.              Run out of + N: Hết
158.              Transfer: Chuyển, chuyển nhượng
159.              Invoice: Hóa đơn
160.              Celebrate: Ăn mừng, kỷ niệm
161.              Ride: Cưỡi, lái
162.              Label: Nhãn, dán nhãn
163.              Supervisor: Người giám sát
164.              Manual: Hướng dẫn sử dụng
165.              Sign: Ký tên, dấu hiệu
166.              Lead: Dẫn đến
167.              Monitor: Màn hình, quản lý
168.              Inventory: Hàng tồn kho
169.              Identification: Sự nhận dạng
170.              Survey: Khảo sát
171.              Suggest: Đề nghị
172.              Go ahead: Đi về phía trước, hãy làm đi
173.              Belong to: Thuộc về
174.              Make sure: Đảm bảo
175.              Donate: Tặng
176.              Lower: Thấp hơn
177.              Branch: Chi nhánh
178.              Manage: Quản lý, xoay xở
179.              Ask for: Xin, yêu cầu
180.              Deliver: Giao hàng
181.              Recommend: Giới thiệu
182.              Purchase: Mua, điểm tựa, hoa lợi
183.              Head: Đứng đầu, dẫn đầu
184.              Know if: Biết nếu
185.              Lend: Cho mượn, cho vay
186.              Weigh: Cân
187.              Accept: Đồng ý, chấp thuận
188.              Improve: Cải tiến
189.              Downtown: Trung tâm thành phố
190.              Require: Yêu cầu
191.              Renew: Thay mới, gia hạn
192.              Travel: Du lịch, di chuyển
193.              No later than: Không muộn hơn
194.              Employee: Nhân viên
195.              Holiday: Kì nghỉ
196.              Local: Địa phương
197.              Deserve: Xứng đáng
198.              Upstairs: Trên lầu
199.              Wonder: Tò mò, ngạc nhiên
200.              Mail: Thư, bưu kiện