50 Vocabulary Mỗi Ngày (P3) - TOEIC PHẠM PHƯƠNG

0909959299

50 Vocabulary Mỗi Ngày (P3)

101.              Responsible: Có trách nhiệm
102.              Available: Có sẵn, rảnh
103.              Utility

104.              Công trình hạ tầng, vật thiết thực

105.              Repair: Sửa chữa
106.              Offer: Cung cấp, đề nghị
107.              Status: Trạng thái
108.              Record: Ghi chép lại, bản thu, bản ghi
109.              Leave: Rời đi, để lại
110.              Session: Phiên
111.              Organize: Tổ chức, sắp xếp
112.              Revise: Xem lại, ôn tập
113.              Join: Tham gia, gia nhập
114.              Borrow: Mượn
115.              Charge: Sạc, trực, thanh toán
116.              Interview: Phỏng vấn
117.              Bottom: Ở đáy, nguyên nhân sâu xa
118.              Prefer: Thích, thích hơn
119.              Approve: Xét duyệt, chấp thuận
120.              Document: Tập tài liệu
121.              Order: Đặt chỗ, yêu cầu, ra lệnh
122.              Projection: Sự trình chiếu
123.              Contact: Liên hệ
124.              Bill: Hóa đơn, thanh toán
125.              Colleague: Đồng nghiệp
126.              Review: Bài phê bình, đánh giá, ôn tập
127.              Cost: Chi phí, phải trả
128.              Make it: Làm được, đạt được
129.              Proofread: Hiệu đính, đọc thử
130.              Committee: Ủy ban
131.              Retire: Nghỉ hưu
132.              Add: Thêm vào
133.              Flyer: Tờ bướm
134.              Deadline: Hạn chót
135.              Ship: Giao đi, con tàu
136.              Take over: Tiếp nhận (vị trí)
137.              Get to: Đi đến
138.              Return: Trở lại, trả lại
139.              Draft: Bản nháp
140.              Depend on: Phụ thuộc vào
141.              Delay: Chần chừ, trì hoãn, chậm trễ
142.              Supply: Cung cấp
143.              Submit: Gửi đi, nộp, trình
144.              Negotiation: Đàm phán, thương lượng
145.              Mind: Phiền, để ý, tâm trí
146.              Find out: Tìm ra, đoán ra
147.              Agreement: Thỏa thuận
148.              Formal: Trang trọng
149.              Banquet: Tiệc
150.              Presentation: Thuyết trình